Ostalo

Res je, da smo pridni in delovni, vendar brez pomoči tu in tam  tudi nebi zmogli vsega, zato hvala tudi spodaj omenjenim za pomoč.

Vključeni smo v:

 

Ukrep 10: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

OPERACIJA VISOKODEBELNI TRAVNIŠKI SADOVNJAKI

Operacija »Visokodebelni travniški sadovnjaki« pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju ustrezne oskrbe travniških sadovnjakov in s tem tudi k ohranjanju prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter kmetijske krajine. Visokodebelni travniški sadovnjaki so ključni habitat za vrste ptic območij Natura 2000, zelo pa so pomembni tudi za preživetje številnih drugih ogroženih vrst.

OPERACIJA OHRANJANJE RASTLINSKIH GENSKIH VIROV, KI JIM GROZI GENSKA EROZIJA

Operacija »Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena varovanju in ohranjanju izvirnih lastnosti ter genske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort žit, koruze, krompirja, oljnic, krmnih rastlin, zelenjadnic, hmelja, sadnih rastlin in vinske trte.

Ukrep M06: zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim kmetom zlasti pa generacijske pomladitve

Peter Apat je za vzpostavitev kmetije in  za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel  sredstva  iz  naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

POVZETEK:

Peter Apat je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2018. Na kmetiji bo povečal obseg proizvodnih kapacitet, povečala konkurenčnost prevzete kmetije, uvedla inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mladi prevzemnik je na kmetiji tudi zaposlen ter bo za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavila knjigovodstvo na svoje ime.

 

 

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetija, ki jo je prevzel Peter, je usmerjena v pridelavo mleko. Na kmetiji  se poleg osnovne dejavnosti ukvarjajo tudi z izletniškim in nastanitvenim turizmom. Mladi gospodar ima željo prirejo mleka iz konvencionalne prireje preusmeriti v seneno mleko, v ta namen bo zgradil novo skladišče za shranjevanje krme ter sušilnico za okrogle bale. Ob tem pa bo zgrajen tudi zalogovnik za deževnico cca. 30m3, ki bo služila za mešanje gnojevke ter nakup nove računalniške opreme za lažje vodenje kmetije. Tako bo z naložbami v osnovna sredstva uvedel inovacije na kmetiji in prispeval k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje.

 

CILJI:

Na kmetiji imajo naslednje cilje:

–  gospodarski razvoj kmetije: povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;

– z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in  varstvo okolja.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

– Višja kakovost suhe mrve ter posledično bolj zdrave živali.

– Višji konkurenčnost kmetije.

 

Ukrep 14: Dobrobit živali

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Ukrep 13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

Cilji:        Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 

PRP-EU-SLO-barvni

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

http://www.program-podezelja.si/